Construire une relation de confiance avec vous

Créer ou rénover un bâtiment est toujours une aventure exaltante à la fois pour le Maître d’œuvre et ceux qui vont l’épauler… Il s’agit d’éviter que l’aventure ne tourne mal. C’est pourquoi Michaël Solé vous propose une qualité de conception exemplaire et une collaboration étroite du début à la fin des travaux.

Fort d’une expérience de plus de 20 ans dans les bâtiments commerciaux et privés, nous mettons en œuvre une architecture tournée vers les nouvelles techniques qui allient confort, lumière et élégance. Des techniques maîtrisées qui font la part belle à l’innovation et facilitent la vie des habitants.

Afin de mener à bien votre chantier, nous vous entourons de sécurité …en nous entourant d’entreprises de qualité. Des entreprises choisies en fonction de leurs capacités et de vos besoins. Là aussi, nous privilégions la relation durable et l’efficacité.

Nos réalisations sont pensées comme une œuvre d’art. Elles sont le condensé des compétences de l’époque et sont conçues pour traverser le temps.

Pour que notre valeur ajoutée puisse rejaillir pleinement sur vos bâtiments, nous sélectionnons soigneusement les projets. Il s’agit pour nous d’apporter notre savoir-faire à de belles réalisations qui ont de l’ambition tout en restant abordables.

N’hésitez pas à feuilleter ce site pour découvrir la palette de nos réalisations.

Travailler en confiance avec votre architecte est un bon plan.Een vertrouwensrelatie met u opbouwen

Een nieuwbouw- of een renovatieproject is altijd een spannend avontuur – niet alleen voor de bouwheer, maar ook voor degenen die hem bij dat project bijstaan. Het komt er steeds op aan om te voorkomen dat het avontuur verkeerd uitdraait. Dat is de reden waarom Michaël Solé u een voorbeeldige ontwerpkwaliteit en een nauwe samenwerking van het begin tot het einde van de werken aanbiedt.

Wij hebben intussen meer dan 20 jaar ervaring met de bouw en de renovatie van commerciële en private gebouwen. We passen daarbij altijd een architectuur toe die gericht is op nieuwe technieken die comfort, licht en elegantie met elkaar weten te combineren. Dit zijn innoverende technieken die wij beheersen en die het leven van de gebruikers en de bewoners in hoge mate vergemakkelijken.

Om de werken tot een goed einde te brengen, omringen wij u met veilige oplossingen… en onszelf met ondernemingen die een hoge kwaliteit leveren. Die ondernemingen worden gekozen in functie van hun capaciteiten en uw behoeften. Ook op dat vlak geven wij de voorkeur aan een duurzame relatie en een hoge doeltreffendheid.

Onze projecten worden ontworpen als kunstwerken. Ze vormen het condensaat van de hedendaagse competenties en worden ontworpen om de tand des tijds te doorstaan.

Wij selecteren de projecten heel zorgvuldig, zodat onze meerwaarde duidelijk zichtbaar is in de gebouwen. Voor ons komt het erop aan om onze knowhow toe te passen in mooie realisaties die ook nog eens betaalbaar zijn.

Aarzel niet om door deze site te wandelen en onze uitgebreide realisaties te ontdekken.

In vertrouwen met uw architect werken is in ieder geval een goed plan…Building a relationship of confidence with you

Creating a new building, or renovating an existing one, is always an exciting adventure, for both project managers and those they enlist… What matters is making sure the adventure ends well. That's why Michaël Solé offers you outstanding design quality, working closely with you at all stages of the work.

With over 20 years' experience in commercial and residential properties, we use an architecture which looks to new technology to combine comfort, light and elegance. We have the technology which puts innovation centre stage and makes life easier for occupants.

To ensure your project succeeds, we provide you with certainty … by engaging quality companies ourselves. Companies selected for their abilities and to meet your needs. Here, too, we focus on lasting, effective relationships.

Our creations are considered works of art, distilling the skills of the age and designed to transcend time.

We select projects carefully to ensure our added value benefits your buildings completely. We aim to bring our knowhow to beautiful creations which are ambitious while at the same time approachable.

Please feel free to leaf through this site to discover everything we can do.

Working in confidence with your architects is a good plan.